top of page

多年来致力于研究越南石头。

Omni 已经掌握了多种越南石材,这些石材颜色稳定,

颜色变化可控和石材的自然品质。

我们自豪地推出以下石材,其质量和市场价格都很好:

VG PM White / VG 614、VG GL White / VG 635、VG AK Grey、

VG 654、VG GL Pink、VG HK Grey / VG 664、VG PC Violet、VG Red、Granite、VG SL White/ VG 603...

Black Basalt
Encaustic terrazzo
Outdoor terrazzo
Ventilation block
VG 614 (VG PM White)
VG 635(VG GL White)
VG AK Grey
VG GL Pink
VG 664 (VG HK Grey)
VG PC Violet
VG Red Granite
VG 603 (VG SL White)
bottom of page